Charakterystyka firmyPolityka firmy HEGOR

 DEKLARACJA POLITYKI BHP

Dyrekcja Spółki świadoma odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników zobowiązuje się do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wykorzystując między innymi postęp techniczny i organizacyjny
 • spełnienia wymagań zawartych w przepisach prawnych oraz innych wymagań dotyczących Spółki
 • dbania o bezpieczeństwo klienta
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem uniknięcia strat spowodowanych wypadkami przy pracy
 • ciągłej poprawy i aktualizacji systemu komunikacji i transportu wewnętrznego w celu zmniejszenia ryzyka wypadkowego oraz uciążliwości pracy
 • zapewnienia właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników na stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe
 • podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększenia zaangażowania pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce
 • zapewnienia niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu do realizacji ustalonych zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 • szkolenia załogi i personelu kierowniczego w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nastawienia pracowników do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zaangażowanie całej załogi do realizacji Polityki Bezpieczeństwa.

Tak opisaną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z załogą będziemy konsekwentnie realizować.

Prezes Spółki

mgr inż. Grzegorz Felczak


DEKLARACJA POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Celem polityki środowiskowej Firmy HEGOR jest zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko. Tym samym deklarujemy i zobowiązujemy się do:

 • spełnienia i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
 • dostarczania usług i materiałów, które nie mają nadmiernego wpływu na środowisko i są bezpieczne przy zamierzonym wykorzystaniu
 • przekazywania klientom informacji w zakresie bezpiecznego używania, sprzętu, transportu, magazynowania i wbudowania dostarczonych materiałów
 • racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i innych nośników energii
 • racjonalnej gospodarki wodą jako zasobem naturalnym
 • realizowania wszelkich wymagań dotyczących korzystania ze środowiska, które wiążą się z działalnością przedsiębiorstwa
 • wbudowywanie produktów w opakowaniach, które są przydatne do recyklingu i odzysku
 • bezpiecznego i odpowiedzialnego likwidowania powstałych odpadów
 • dołożenie wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko
 • kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób odpowiedzialny z myślą o środowisku
 • ciągłego doskonalenia stosowania polityki środowiskowej.

 

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez ustalanie i realizowanie zadań i celów środowiskowych wynikających z niniejszej polityki.

Prezes Spółki

   mgr inż. Grzegorz Felczak


DEKLARACJA POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem Firmy HEGOR jest nieustanny wzrost jakości naszych usług zapewniających realizację aktualnych jak i potencjalnych potrzeb i oczekiwań Klientów przy poszanowaniu przepisów prawa, ochrony środowiska i higieny pracy oraz pozyskiwanie nowych Klientów.

Naszymi priorytetami są zatem:

 • utrzymanie dotychczasowej bardzo wysokiej na rynku jakości oferowanych usług
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników
 • utrzymanie zaufania i satysfakcji Klientów
 • partnerski stosunek do Dostawców
 • ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy
 • zaangażowanie się wszystkich pracowników w sprawy jakości.

Jakość i profesjonalizm w naszej firmie jest priorytetem, dotyczy pracy na każdym stanowisku i obowiązuje całą załogę.

Zapewniamy niezbędne zasoby i środki do realizacji ustalonej strategii działania. Zobowiązujemy się do przestrzegania Polityki Jakości przy pełnym udziale pracowników.

 

Prezes Spółki

mgr inż. Grzegorz Felczak 


<< powrót


Przedmiot zasadniczej działalności Spółki

Poziom i jakość usług firmy HEGOR

Potencjał kadrowy

Potencjał techniczno produkcyjny Spółki

Miejsce wśród małych i średnich firm budowlanych

Stosowane technologie

Odbiorcy usług Spółki

Ceny

Inne osiągnięcia

COPYRIGHT © 2005 - 2010, HEGOR SP. Z O.O. - Nowe domy Warszawa - mazowieckie | DESIGN I WYKONANIE : domena.pl